金沙娱城3983·主頁欢迎您

   <table id="ojcpz"><ruby id="ojcpz"></ruby></table>
    <p id="ojcpz"></p><big id="ojcpz"></big>

     <tr id="ojcpz"><label id="ojcpz"></label></tr>

     <table id="ojcpz"></table>
      <td id="ojcpz"><ruby id="ojcpz"></ruby></td>

      Akademisk ordlista – vanliga ord och uttryck

      Nya begrepp att ha koll p? inf?r studiestarten

      Vad ?r skillnaden mellan en institution och en fakultet? Vad ?r egentligen Ladok? H?r reder vi ut ett urval av begreppen som du kan komma att st?ta p? under din studietid vid Lunds universitet.

      ?

      ?

      AF-borgen ?r Akademiska f?reningens och studenternas eget hus p? Sandgatan 2 i Lund. Byggnaden ?r samlingsplats f?r en m?ngd olika aktiviteter och studentorganisationer. Lokalerna anv?nds till allt fr?n scenupps?ttningar och fester till f?redrag och m?ten.

      Akademiska f?reningen (AF) best?r av tolv utskott som sysslar med allt fr?n press och radio till poesi och spex. Ut?ver utskotten finns stiftelsen Studentg?rden i Skan?r och mer ?n 30 anslutna studentf?reningar med en stor bredd av verksamhetsomr?den: allt fr?n politik och ridsport till orkestermusik och milj?fr?gor. Flera av AF:s verksamheter hittar du i AF-borgen mitt i Lundag?rd, d?r du ?ven kan fika och plugga.

      Akademisk kvart ?r ett akademiskt tidsbegrepp som inneb?r att n?got i sj?lva verket b?rjar en kvart efter utsatt tid. Klockan 9 p? schemat betyder d? allts? egentligen 9.15. Fenomenet uppstod p? den tiden n?r klockor var ovanliga hos studenter och domkyrkans olika slag utgjorde den allm?nt nyttjade tidsm?taren. Kvarten gav studenten lagom tid att hinna till f?rel?sningen sedan klockslagen h?rts.

      Efter klockan 18 till?mpas dubbelkvart eftersom man d? f?rv?ntas beh?va byta om till aftonkl?dsel. Klockan 19 betyder d? allts? egentligen 19.30. Om akademisk kvart INTE g?ller markeras detta med ordet "prick" eller ett punkttecken. Efter klockan 18 skriver man "prick prick".

      Systemet g?ller f?r m?nga utbildningar och tillst?llningar ?n i dag, n?got att l?gga p? minnet inf?r s?v?l f?rel?sningar som fester!

      Alumn blir du n?r du har studerat f?rdigt vid Lunds universitet. En alumn ?r en f?re detta student vid n?got l?ros?te. Ordet kommer fr?n latinet och betyder l?rjunge eller elev.

      Amanuens ?r en student?som ?r anst?lld vid universitetet f?r att till exempel hj?lpa till med undervisning, forskning eller administrativa uppgifter. Ordet kommer fr?n latinet och betyder skrivbitr?de eller skrivare.

      Disputation ?r akten d? en doktorand inf?r publik f?rsvarar sin doktorsavhandling.

      Docent ?r titeln f?r en person som disputerat och d?rut?ver skaffat sig vetenskapliga kvalifikationer.

      Doktoranden bedriver studier f?r doktorsexamen (240 h?gskolepo?ng). Kan ?ven kallas forskarstuderande. Efter avlagd doktorsexamen f?r personen titeln "doktor".

      Doktorspromotion ?r den st?rsta akademiska h?gtiden i Lund. Den ?ger rum runt maj-juni varje ?r?och d? promoveras ("befordras") universitetets nyaste doktorer. De har under det senaste ?ret avslutat sin forskarutbildning och f?rsvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet.

      Fakultet ?r ett utbildningsomr?de med institutioner under sig med sammanh?ngande ?mnen och discipliner vid universitetet, till exempel samh?llsvetenskapliga fakulteten.

      Gamla kirurgen ?r ett av alla lite m?rkliga namn p? en del av de ?ldre husen vid Lunds universitet. Namnet kommer sig av att huset p??Sandgatan 3?fr?n b?rjan byggdes p? det d?varande sjukhusomr?det som en kirurgklinik.?Huset ?r fr?n 1867 och blev en del av Lunds universitet n?r sjukhuset flyttade d?rifr?n p? 1970-talet. I dag hittar du delar av samh?llsvetenskapliga fakulteten i Gamla kirurgen.

      Institutionen ?r den prim?ra arbetsplatsen f?r studenter, forskare, l?rare med flera. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom ett enda eller flera n?rbesl?ktade ?mnen, till exempel Institutionen f?r reglerteknik.

      Kandidatprogram omfattar 180 h?gskolepo?ng och varar tre ?r, om du studerar p? heltid.

      Kurser kan ges frist?ende eller ing? i ett program. Du kan v?lja att l?sa en kurs eller flera och p? s? s?tt s?tta ihop din egen utbildning som kan leda till en examen.

      K?ren ser till att det h?lls en h?g kvalitet p? utbildningen och studiemilj?erna. Vid Lunds universitet finns det inte mindre ?n nio studentk?rer, en p? varje fakultet. En av k?rens viktigaste uppgifter ?r utbildningsbevakning. De som engagerar sig i k?ren organiserar ?ven studenternas inflytande av utbildningen samt representerar fakulteternas studenter gentemot Lunds universitet.

      Ladok ?r ett datorbaserat system f?r dokumentation av uppgifter om studerande och deras studier vid svenska universitet och h?gskolor. Det sammanst?ller till exempel vilka h?gskolepo?ng studenten tagit. Registrering och studieresultat f?rs in i Ladok av institutionerna.

      Magisterprogram kan du l?sa efter avslutad kandidatutbildning. Efter 60 h?gskolepo?ng (1 ?r) kan du ta ut en magisterexamen.

      Masterprogram kan du l?sa efter avslutad kandidatutbildning. Efter 120 h?gskolepo?ng (2 ?r) kan du ta ut en masterexamen.

      Nationer finner?du i Sverige framf?r allt i studentst?derna Lund och Uppsala. De f?rsta nationerna bildades p? 1600-talet, som sammanslutningar av studenter som kom fr?n samma hemtrakter. De drivs av ideellt arbetande studenter, anordnar enklare restaurangverksamhet, hyr ut bost?der, ordnar fritidsaktiviteter, och mycket annat.?I Lund finns tretton nationer: Blekingska, G?teborgs, Hallands, Helsingkrona, Kalmar, Kristianstad, Lunds, Malm?, Sm?lands, Sydsk?nska, Wermlands, V?stg?ta och ?stg?ta.

      Nollning ?r en verksamhet som syftar till att "sparka in" novischer, allts? nya studenter, i studentlivet. Ofta r?r det sig om olika lekfulla uppdrag som ska utf?ras i grupp. De allra flesta k?rer i Lund anordnar nollning som ett s?tt att snabbt l?ra k?nna varandra. P? vissa k?rer heter nollningsgeneralen ph?sare, med ?verph?saren och Nollegeneralen i spetsen.

      Novisch ?r ett ord som stammar fr?n latinet (tidigare novitie, plural novitier, vilket kommit att uttalas novischer) och som betyder "nykomling". I detta sammanhang betyder det "nyinskriven lundastudent". Ben?mningen h?rstammar fr?n klosterv?sendet men har ?ven figurerat i nordtyskt universitetsliv.

      Opponering ?r ett seminarium d?r du som student presenterar och?f?rsvarar din uppsats eller ditt examensarbete. Du kommer att f? kritiska fr?gor kring uppsatsen av en medstudent och troligtvis sj?lv ?ven kritisera n?gon annans uppsats. F?rst d?refter s?tter examinatorn ett betyg p? uppsatsen.

      Professor ?r den h?gsta l?rartj?nsten vid universitetet och arbetar med utbildning, forskning och handledning. Efter pensioneringen l?ggs emeritus till titeln. Professorer, lektorer och adjunkter kan ?ven vara "adjungerade". Det inneb?r att de har sin huvudsakliga verksamhet utanf?r universitetet. En adjungering ?r tidsbegr?nsad.

      Prefekt ?r en professor eller annan l?rare som under institutionsstyrelsen leder institutionens verksamhet.

      Rektor leder verksamheten vid universitetet och ?r dess fr?msta f?retr?dare. Rektor v?ljs f?r en tidsrymd av sex ?r och utn?mns av regeringen efter f?rslag fr?n universitetsstyrelsen. Universitetets ledningsgrupp utg?rs av rektor tillsammans med prorektor, vicerektorer, f?rvaltningschef och rektorsr?d.

      Siste april ?r v?rens st?rsta festlighet i Lund (och Uppsala). I ?vriga Sverige mer k?nt som "Valborgsm?ssoafton". F?r en Lundastudent kan dagen?b?rja med champagnefrukost och forts?tta med t?vlingar?och lekar med nationerna. M?nga samlas ocks? i Stadsparken i Lund?f?r picknick och fest dagen l?ng. Dagen efter, f?rsta maj, forts?tter firandet, bland annat med k?rs?ng p? universitetshustrappan.

      Studentlund ?r ett medlemskap som utg?rs av nationerna, Akademiska f?reningen och studentk?rerna. Detta medlemskap ?r en av de starkast bidragande faktorerna till att nya studenter forts?tter att v?lja Lunds universitet som sitt l?ros?te varje termin. Medlemskapet i Studentlund g?r dig till medlem i en nation, din k?r samt Akademiska f?reningen. Observera att vissa k?rer och en nation st?r utanf?r Studentlundssamarbetet.

      Tentamen ?r namnet p? det det prov, muntligt eller skriftligt, som du g?r igenom vid avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Kallas ?ven "tenta". Om du "k?r" p? en tentamen, det vill s?ga att du f?r underk?nt, kan du g?ra ett nytt f?rs?k vid ett senare tillf?lle p? en omtentamen.

      Universitetsadjunkt ?r en l?rare vid universitetet med minst grundl?ggande h?gskoleutbildning.

      Universitetslektor ?r en l?rartj?nst som kr?ver doktorsexamen (eller motsvarande) och pedagogisk utbildning. Arbetar normalt b?de med utbildning samt forskning.

      Universitetsstyrelsen har ett ?vergripande ansvar f?r hela verksamheten vid Lunds universitet. Den best?r av f?retr?dare f?r universitetets l?rare och studenter samt representanter fr?n ?vriga samh?llet.

      Uppsats skriver studenter vanligen p? forts?ttningskursen och kandidatkursen p? grundniv?. Det ?r en akademisk, skriftlig text som du f?rfattar p? egen hand eller tillsammans med en kurskamrat. N?r uppsatsen ?r klar f?r du f?rsvara den under en opponering. F?rst d?refter f?r du ett betyg p? din uppsats.

      金沙娱城3983